piątek, 31 maja 2013

WENTYLACJA GRAWITACYJNA W BUDOWNICTWIE MIESZKANIOWYM (Aby nie doprowadzid do zagrzybienia mieszkania)

Zadaniem        wentylacji      w    budownictwie        mieszkaniowym         zgodnie       z   PN-83/B-
03430Az3/2000        (Wentylacja   w   budynkach   mieszkalnych,   zamieszkania   zbiorowego   i
użyteczności  publicznej),  jest  doprowadzenie  powietrza  zewnętrznego  do  pokojów 
mieszkalnych, kuchni  oraz usunięcie zużytego powietrza z kuchni, łazienek, ustępów i 
ewentualnych pomieszczeń pomocniczych, bezokiennych typu garderoba, składzik.

W  przypadku  kanałowej  wentylacji  grawitacyjnej,  ten  model  wentylacji  realizowany  jest  w

następujący  sposób:  powietrze  zewnętrzne  na  skutek  różnicy  ciśnień  dopływa  do  pokojów 
mieszkalnych   i     kuchni   przez    otwory    w   przegrodach     zewnętrznych      następnie     przez 
przedpokój   przepływa   do   kuchni,   łazienki,   ustępu,   w   których   usytuowane   są   otwory 
wywiewne  przyłączone  do  pionowych  przewodów  wentylacji  grawitacyjnej,  którymi  zużyte 
powietrze     usuwane       jest   na    zewnątrz      budynku.     Przepływ      powietrza     pomiędzy 
pomieszczeniami         mieszkania    powinny     zapewnić      otwory    wyrównawcze        w   drzwiach 
wewnętrznych (podcięcia lub kratki – przekrój otworów lub szczelin powinien wynosić 80 cm2 
z  pokojów  mieszkalnych  i  200  cm2  do  kuchni,  łazienek,  ustępów  oraz  pomocniczych 
pomieszczeń  bezokiennych).  Kanały           wywiewne  mogą  usunąć  z  mieszkania  tylko  tyle 
powietrza, ile dopływa do pomieszczeń. Jeżeli brak jest otworów nawiewnych, lub uchylnych 
okien,  ilość  dopływającego  powietrza  uzależnione  są  tylko  od  szczelności  okien  i  drzwi 
zewnętrznych      oraz    aktualnej   różnicy    ciśnień   wywołanej      warunkami     zewnętrznymi       i wewnętrznymi.

Łączny strumień objętości powietrza wentylującego w zależności od układu mieszkania 
może wynosić:

                              
• dla mieszkania typu A - 120m3 /h
                              
• dla mieszkania typu B - 150m3 /h
                              
• dla mieszkania typu C - 165m3 /h

mieszkanie typu A - lokal, gdzie łazienka i WC to jedno pomieszczenie; 
mieszkanie typu B - łazienka oraz WC to oddzielne pomieszczenia;
mieszkanie typu C - łazienka i WC jako oddzielne pomieszczenia oraz dodatkowo w tym 
mieszkaniu znajduje się pomieszczenie bezokienne.

• Nocą strumień objętości powietrza wentylującego może być zredukowany do 
20m3/godz./osobę. 

Wkraplanie się pary wodnej na powierzchniach wewnętrznych przegród

zewnętrznych, grzyby i pleśnie.

W przypadku m.in. niewłaściwej eksploatacji mieszkania (zbyt niska temperatura powietrza,
zbyt mała ilość powietrza wentylacyjnego i ograniczona jego cyrkulacja) na powierzchniach 
wewnętrznych przegród zewnętrznych może występować nadmierne wkroplenie się pary 
wodnej. Sytuacja taka jest niedopuszczalna ze względu zarówno na zdrowie człowieka jak i  możliwość rozwoju zagrzybienia.

jeżeli masz problem z grzybem i pleśnią kliknij tutaj